สวัสดิการ

สวัสดิการค่าจัดการศพของสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:32 น.
 2417

สวัสดิการค่าจัดการศพของสมาชิก 

ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

เงื่อนไขการรับสวัสดิการ
- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯอย่างครบถ้วน
- จ่ายสวัสดิการให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์หรือคู่สมรส (ที่ชอบด้วยกฎหมาย) หรือบุตร (ต้องไม่ใช่บุตรบุญธรรม) หรือบิดามารดาหรือผู้จัดการศพ

เอกสารขอรับสวัสดิการ

- หนังสือขอรับเงินจัดการศพ
>>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<<
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ระบุตาย)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงินพร้อมฉบับจริง
- ถ้ารับเงินผ่านธนาคารส่งหน้าบัญชี (ธ.กรุงเทพ / ธ.กรุงไทย / ธ.ทหารไทย)
- ภาพถ่ายการจัดงานศพ


UploadImage