กิจกรรมสหกรณ์

สอ.สร.รฟท. สัมมนาวิชาการ

โดย admin
 วันที่ 09 ม.ค. 2563 เวลา 11:13 น.
 2305
สอ.สร.รฟท. สัมมนาวิชาการ
เรื่อง " การปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่"
 
                  19 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ร่วมกับ มูลนิธิแรงงานสมศักดิ์โกศัยสุข จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศรีศุภราช ชั้น 10 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กทม.  ให้กับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง            “การปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่” เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมาและแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์
 
                   ช่วงเช้า เปิดโครการสัมมนาวิชาการ โดยคุณภิญโญ เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ    สอ.สร.รฟท. และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “องค์ความรู้ของกรรมการและเจ้าหน้าที่      ที่สหกรณ์ต้องการ” วิทยากร โดย คุณสมศักดิ์  โกศัยสุข ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. พร้อมกำหนดแนวทางแผนการปฏิบัติงานในปี 2563 - 2564
 
                   ช่วงบ่าย รับฟังคำบรรยายต่อจาก คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. ในหัวข้อ เรื่อง “ทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่” พร้อมกับการนำเสนอความคืบหน้าจากฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบโปรแกรมสหกรณ์ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานกับบริษัทอัพบีน จำกัด ต่อจากนั้นสรุปผลการสัมมนาพร้อมรับทราบนโยบายและการปรับตัวในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ปี 2563 ต่อจากนั้นปิดการสัมมนาโดยประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.

                   โครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ถือว่าบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข : ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. (วิทยากร)

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.