ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2566

โดย admin
 วันที่ 01 ก.พ. 2567 เวลา 11:10 น.
 2191


UploadImage
 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก นั้น สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วย   สวัสดิการเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

มีบุตรของสมาชิกได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 795 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,208,200 บาท  
(หนึ่งล้านสองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายชื่อบุตรสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ดังนี้


ระดับชั้นประถมศึกษา ปี 2566 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี 2566 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ระดับชั้นปวช และ ปวส. ปี 2566 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ระดับชั้นปริญญาตรี ปี 2566 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ประเภทเรียนดี พฤติดี มีจิตสาธารณะ ปี 2566 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ยื่นไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
- ธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย เงินเข้าบัญชีเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป